Vanlige spørsmål

Kan jeg hospitere/få være med ambulansen?
De aller fleste tjenestesteder tar i mot hospitanter. Du må undersøke med ansvarlig person for hospitering ved det tjenestested du vil hospitere ved; som oftest administrasjon/stasjonsleder. Hospitering er en mulighet for å finne ut om yrket passer deg. De fleste tjenestesteder praktiserer en nedre aldersgrense ved fylte 18 år.
 
 
Hvor gode karakterer må jeg ha for å komme inn på VG2 Ambulansefag?
Varierer fra hvor mange læreplasser ditt fylke kjøper/har til disposisjon opp mot hvor mange som søker fra ditt fylke. Altså vil det si at det kan være lettere å komme inn fra et fylke til et annet. Men, under fire i snitt i noe fylke er vel vanskelig å tro med så få skoleplasser i dette faget.
 
 
Må jeg gå på videregående skole for å bli faglært i ambulansefaget?
I alle lærefag underlagt lov om opplæring er det mulighet for å gå opp til fagprøve basert på praksis. Tverrfaglig prøve i lærefagene/eksamen VG2 Ambulansefag må avlegges før man kan fremstille seg til fagprøve. Den totale praksistiden skal utgjøre 60 måneder (fem år). Herav kan to av årene dekkes opp med relevant kompetanse (fylkesopplæringskontoret avgjør hva som godkjennes). Relevant kompetanse kan være fra frivillig redningsorganisasjon, Forsvaret, Sivilforsvaret, annen helseutdannelse, osv. Som privatist/praksiskandidat kan det avlegges eksamen i hvert av studieretningsfagene i tillegg til tverrfaglig prøve for å godskrive; dette skal tilsvare standpunktkarakterer elever i den ordinære videregående utdanningen får. Uavhengig av hvor mye relevant kompetanse man innehar må minumum 36 måneder (tre år) være praksis i 100% stilling/engasjement eller tilsvarende på deltid fra profesjonell ambulansetjeneste.
 
Er det vanskelig å få læreplass i faget?
Anslagsvis er det cirka halvparten så mange læreplasser som elevplasser i faget. Læreplassene er åpne for alle med gjenomført VG2 Ambulansefag uavhengig om det er gjennom ordinær videregående opplæring, fjernundervisning eller voksenopplæring. Tjenestestedene vektlegger faktorer som karakterer, fravær, alder, modenhet, egnethet, annen relevant utdanning/praksis, fysikk osv. forskjellig. Ofte hjelper det å være litt eldre enn minstealder, ha førerkort for personbil, god fysikk og annen relevant kompetanse. Enkelte læreplasser kan være forbeholdt elever fra bestemte skoler.
 
 
Når er søknadsfristene i faget?
For opptak til VG2 Ambulansefag er søknadsfristen 1.mars hvert år (1.februar ved søknad på særskilt grunnlag). Søknadsfrist for læreplasser kunngjøres i stillingsannonsen. Hele året kan lærlingstillinger lyses ut, men det foregår fortrinnsvis på våren. Følg med i dagspressen, helseforetakenes og ambulanstjenesters hjemmesider, www.nav.nowww.jobbnorge.no og www.ambulanse.no
For privatister gjelder kun frist for oppmelding til eksamen (varierende datoer. Oppmeldingsfrist to ganger i året – normalt medio januar og medio august). Opptak til skole fjernundervisning kan normalt skje hele året. Kontakt aktuell skole som tilbyr dette.
 
 
Hva er kan være aktuell faglitteratur for meg som er privatist i faget?
  1.  Knudsen jr., Øistein/Haugen, Jan Erik: Akuttmedisinsk sykepleie utenfor sykehus (2008)
  2.  Støren, Gunnar/Skulberg, Andreas/Sivertsen, Egil; Redd liv (1994)
  3.  Richardsen, Jon; Ambulansemedisin 1 (2008), Grunnleggende helsefag (2008), Ambulansens operative funksjoner (2005)
 
I tillegg kan annen litteratur som medisinsk ordbok, anatomisk atlas, lærebok i humanbiologi, lærebok i sykdomslære, osv. være aktuelt. Her må du prøve deg frem. Dette avhenger mye av dine tidligere kunnskaper og din evne til å forstå litteraturen vi har trukket frem. Vær oppmerksom på at enkelte områder i noen kapitler i  Redd liv (1994) kan være noe utdatert.
 
 
Får jeg lønn under utdannelsen?
I læretiden får du lønn. Lønnen skal tilsvare en fagarbeiders årslønn fordelt over læretidens lengde. Lønna øker proporsjonalt med ansiennitet; økes prosentvis hvert halvår.    
1.halvår: 30%   2.halvår: 40%   3.halvår: 50%   4.halvår: 80%
 
 
Hva er lønna som ambulansearbeider?
Lønna reguleres av to forskjellige tariffavtaler. Minstelønn for autorisert ambulansearbeider er henholdsvis 265.000,-/år (+ variable tillegg for ubekvem arbeidstid og utrykninger)  etter SPEKTER-tariffen og 317.995,-/år (+ evt. kompetansetillegg inntil 27.000,-) per år i NHO/Delta-tariffen.
 
Hvor kan jeg jobbe med kompetansen som ambulansearbeider?
Ambulansearbeidere kan jobbe innenfor ambulansefaget primært. Ambulansefaget utøves med transportmidler som bil, båt, helikopter, fly, sykkel og motorsykkel. Ambulansetjenesten har også behov for ambulansearbeidere som AMK-operatører (Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral), i undervisningsstillinger og administrative stillinger. Med kompetanse som ambulansearbeider kan du også arbeide ombord som “medic” på passasjerferger og i offshore, i humanitære organisasjoner og i katastrofe-/krigs- og kriseområder.
 
 
Hva er forskjellen på privat og offentlig ambulansetjeneste?
Det er nedfelt i lov at det er de regionale helseforetakene  som er ansvarlig for ambulansetjenesten. I praksis er det de lokale helseforetakene (HF) som forvalter dette. Noen steder er HF arbeidsgiver og drifter ambulansetjenesten selv; andre steder derimot blir den satt ut på anbud og private ambulansefirmaer er arbeidsgiver og drfiter ambulansetjenester på oppdrag for HF. Dette medfører ingen forskjeller for pasientene.
 
 
Hva er autorisasjon?
Autorisasjon som ambulansearbeider er en offentlig godkjenning som Statens autorisasjonskontor for helsepersonell utsteder etter søknad til den som med norsk utdannelse innehar fagbrev i ambulansefaget. Andre yrkesgrupper innen helsevesenet har også autorisasjon. Normalt kreves autorisasjon for fast ansettelse i ambulansetjenesten.  Det kreves med mehold i forskrift at minimum det ene personellet på ambulanseenheten innehar autorisasjon som ambulansearbeider.
 
Ambulansearbeider er en beskyttet tittel som kun kan benyttes av den som er autorisert som ambulansearbeider (eller innehar lisens som ambulansearbeider). Andre betegnelser som kan gi inntrykk av at vedkommende innhar autorisasjon som ambulansearbeider kan ikke benyttes av andre. Eks. ambulansesjåfør eller ambulansepersonell. Mest vanlige tittel benyttet av personell uten autorisasjon er ambulanseassistent. Merk at fagbrev i ambulansefaget ikke gir grunnlag for bruk av tittelen ambulansearbeider. Det er kun autorisasjonen som gjør dette, men fagbrev i ambulansefaget gir rett til å søke autorisasjon som ambulansearbeider.
 
 
Kan jeg arbeide i ambulansetjenesten uten autorisasjon som ambulansearbeider?
Ja, men minstrekravene hjemlet i “Forskrift om akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus m.v” som beskrevet i forskriftens §17, andre avsnitt; første punktum MÅ oppfylles. Noen helseforetak stiller strengere krav innfor rammen av det som er hjemlet i forskriften. Eksempelvis at annet helsepersonell må inneha rett til utrykningskjøring og akuttmedisinsk kurs. Hvis man ikke var ansatt i noen ambulansetjeneste ved forskriftens ikraftredelsespunkt er det ikke mulig å fravike kravene hjemlet i forskriften.
 
Ambulansekurs for suppleringstjeneste arrangert av frivillige organisasjoner o.l. oppfyller ikke minstekravene i forskriften. Det samme gjelder for sanitets-/ambulanseutdanning fra Forsvaret. Men, disse kan langt på vei inngå i en samlet kompetanse som vil dekke kravene. Det er spesielt områdene innenfor redningsteknikk og sykehushospitering som er mangelfulle.
 
Et kurs basert på NOU 1976:2 vil dekke forskriftskravene. NOU 1976:2 er den gamle ambulanseutdanningen før dagens utdanning så ble til. Denne er beregnet for helsepersonell med annen helseautorisasjon.
 
Uten autorisasjon som ambulansearbeider kan det ikke forventes fast ansettelsesforhold i ambulansetjenesten. Dette vil variere mellom de forskjellige ambulansetjenestene og helseforetakene.
 
Hvis du ønsker å arbeide i ambulansetjenesten anbefaler vi ikke noen annen utdanning enn den offentlige fireårige utdanningen (ordinær skole/voksenopplæring/privatist). Det anbefales at du har tilgang til veiledning under utdanningen og tilgang til å kunne prøve prehospitale teknikker. Det er helt nødvendig med denne kompetansen både for pasienten og for at ambulansearbeideren skal kunne handle forsvarlig; da det er et svært omfattende og krevende yrke. Å velge andre løsninger anbefales ikke. Videreutdanning på høgskole viser at den fireårige ambulanseutdanningen bør være et minimum for å jobbe i denne bransjen.
 
 
Jeg har hørt om ambulansetjeneste basert på frivillige mannskaper. Stemmer dette?
Ja, det stemmer delvis. Flere steder i Norge har humanitære organisasjoner som eks. Røde Kors Hjelpekorps og Norsk Folkehjelp Sanitet avtale med helseforetaket om å bistå den ordinære ambulanseberedskapen. Som oftest innebærer dette at de frivillige mannskapene utfører transportoppdrag som inneholder minimalt med medisinske tiltak, og kun unntaksvis avanserte behandlingstiltak. På denne måten blir den ordinære ambulanseberedskapen avlastet slik at disse kan konsentrere seg om oppdrag som krever mer avansert behandling.
 
Som frivillig ambulansemannskap får du verdifull erfaring å ta med deg tilbake i egen organisasjon. Likeledes er det fin erfaring å ta med seg for annet helsepersonell (under utdanning) slik at man får innblikk i ambulansetjenesten og trening i pasienthåndtering/-kontakt. Denne erfaringen kan også gjøre positivt utslag ved søknad til stillinger i den ordinære ambulansetjenesten.
 
 
Hva er inntakskravene til paramedicstudiet?
Kravene er beskrevet på høgskolenes hjemmesider.
Normalt er autorisasjon som ambulansearbeider med minimum et års erfaring fra faget et av kravene.
Litt andre krav til personer med annen helseprofesjon.
 
 
Er det fysiske krav for å arbeide i ambulansetjenesten?
Noen helseforetak/ambulansetjenester stiller krav til fysikk. Det finnes ikke nasjonale krav til fysikk eller tester av dette for ansettelse i ambulansetjenesten med unntak av luftambulansetjenesten (helikopter/fly). Se forøvrig aktuelle stillingsannonser/ambulansetjenestenes nettsider for mer informasjon.
 
 
Er det noe forskjell på personellets arbeidsoppgaver?
De aller fleste steder opererer med likhet i forhold til personellets oppgaver. Det er ikke rene pasientbehandlere og sjåfører slik det engang var. Ambulanseutdanningen er fireårig og kurs for rett til utrykningskjøring tar to uker og er dermed en veldig liten del av utdanningen. Det legges vekt på at begge to skal være helsepersonell med gode kunnskaper og ferdigheter knyttet til faget.
 
 
Kan jenter jobbe i ambulansetjenesten?
Ja, absolutt. I faget er her er det viktig at man mestrer faglige utfordringer basert på kunnskap, ferdigheter og holdninger. Egnethet og modenhet er også nødvendige faktorer. Alt dette er likt for alle som skal jobbe i ambulansetjenesten. Det er mange jenter i bransjen, og det er ønskelig at de ansatte skal gjenspeile befolkningsgrunnlaget. Derfor er det også ønskelig med et flerkulturelt arbeidsmiljø og personer med minoritetsbakgrunn.
 
 
Ambulansearbeiderens oppgaver går utover læreplanen slik jeg forstår det?
Ja, det er riktig. Noen prehospitale behandlingsteknikker er forbeholdt legeprofesjonen. Dette gjelder blant annet medisinering. For å få et effektiv helsevesen med godt tilbud til pasienten delegeres dette ofte fra lege til ambulansearbeider. Delegeringen skal være skriftlig og inneholde omfanget av delegeringen som er gitt. Der slike delegeringer er pemanent er disse nedfelt i behandlingsprotkoller som ambulansearbeideren forholder seg til.
 
Utrykningskjøring er ikke en del av læreplanen med unntak av målene i VG3 Ambulansefaget som beskriver at man i løpet av læretiden skal tilfredstille kravene til førerkort for motorvogn klasse B (personbil). Kurs som gir rett til utrykningskjøring tas uavhengig av grunnutdannelsen.
 
 
Fant du ikke spørsmålet/svaret du lette etter?
Send oss en e-post og du vil få et svar tilbake.
Vi forbeholder oss retten til å publisere spørsmålet på ambulansearbeider.no (anonymitet vil bli ivaretatt).