Videreutdanning

Med den rivende utvikling ambulansefaget har stått ovenfor har videreutdanning for ambulansearbeideren vært tvingende nødvendig. Vi har fått en rekke kurs og etterutdanningstilbud på høgskole kalt paramedic. Dette har på mange måter standardisert den formelle etterutdanning ambulansearbeidere gis; i tillegg kommer evt. bedriftinterne utdanningsprogrammer med sertifiseringsordninger . Hvis man ønsker kan man også ta utdanning som yrkesfaglærer innen helse- og sosialfag for å bli lærer i ambulansefaget.videreutdanning

ParamedicEn paramedic er de prehospitale tjenestenes faglige spydspiss. Paramedic er et  modulbasert høgskolestudium på 60 studiepoeng og omfatter helsejuss, etikk, veiledning og kommunikasjon, akuttmedisin (to moduler), traumatologi og operativt ambulansearbeid. Studiet er en kombinasjon av forelesninger, videoforelesninger, hjemmearbeid (gruppe og individuell) og praksisperioder i og utenfor syekhus. En paramedic sitt arbeidsområde er det samme som for ambulansearbeideren, men er ofte også tilknyttet ambulansetjenestens administrative stillinger; særlig innenfor opplæring. For opptak til paramedic kreves som hovedregel at man er autorisert ambulansearbeider med med minimum et års erfaring fra yrket. Andre krav kommer i tillegg (se høgskolenes nettsider). Det første studentkullet (pilotkullet) startet i januar 2003 ved Høgskolen i Lillehammer (HiL) og avsluttet sitt studium i april 2005. Våren 2007 starter det 7. kullet ved HiL. I tillegg har de tre andre høgskolene som tilbyr paramedicutdanningen kommet til etterhvert og også igangsatt noen kull. Totalt kan man anta at cirka 250 personer så langt er ferdig utdannet eller er under utdanning. Nasjonal paramedicutdanning (NPU) er en felles benevnelse for paramedicstudiene tilknyttet denne. Det omfatter høgskolene i Lillehammer, Sør-Trøndelag og Tromsø. Utdanningen ved høgskolen i Østfold følger omtrent samme lære- og studieplan, men er ikke med i samarbeidet om NPU. Fra vinteren 2008 kan emnene ambulanseoperative ledelse og organisering, veiledning og prosjektledelse og metode tas som påbyggingsmoduler. De overordnede målene for paramedicutdannelsen er:

  1. • Økt forståelse for ambulansetjenestens funksjon i primærhelsetjenesten
  2. • Få bedre medisinsk fagkunnskap som kan integreres og anvendes i akuttmedisinske

  ferdigheter.

Yrkesfaglærer i Helse- og sosialfagSom yrkesfaglærer er man en svært vikitg brikke i utvikling av ambulansearbeidere. Yrkesfaglæreren er med å forme ambulansearbeideren og en vikitg kunnskapsformidler. Utdanningen er høgskoleutdanning på 180 studiepoeng og kan gjennomføres over tre år (heltid) eller fire år (deltid). Opptakskrav er nærmere beskrevet på hjemmesidene til Høgskolen i Akershus. Opptak til studiet ved Høgskolen i Finnmark er for skoleåret 2006/2007 avlyst. Studiet er modulbasert, tverrfaglig og praktisk orientert. Modulene skal gi deg kunnskap om følgende emner:•  Opplæringens og yrkesfagområdenes egenart
•  Forebyggende helsearbeid
•  Helsefremmende arbeid 
•  Sosialpedagogisk arbeid
•  Kulturarbeid
•  Endrings og utviklingsarbeid•  Yrkesfaglige primæroppgaver
•  Tjenesteutvikling og tjenesteyting
•  Ledelses- og organisasjonsutvikling
•  Endring og utvikling

  1. •  Pedagogikk